Openingstijden en afwijken van de beroepskracht-kind-ratio

Openingstijden en afwijken van de beroepskracht-kind-ratio (bkr)

Kinderdagverblijf Laloe is geopend op maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 18.00 uur.

Voor de beroepskracht-kindratio (bkr) zijn maatregelen in het wettelijk besluit kwaliteit kinderopvang vastgesteld. Door het invoeren van de bkr stelt de wet eisen aan het aantal pedagogisch medewerkers op het aantal kinderen. Bij een aaneengesloten openstelling van tien uur of meer per dag kan maximaal drie uur per dag van de vereiste bkr worden afgeweken op momenten dat meer dan de helft van de kinderen aanwezig is. Op het kinderdagverblijf mag in voorkomende gevallen in totaal max. 3 uur afgeweken worden van het BKR. De voorwaarde is dat de opvang langer dan 10 uren per dag open is.

 De tijden die wij hanteren voor deze afwijking van het BKR zijn: 

– In de middag tussen 13:00 uur en 14:30 uur i.v.m. pauze van de pedagogisch medewerkers.

– Indien er wordt gekookt door één van de beroepskrachten wordt er 30 minuten afgeweken.

– Verder kan er mogelijk worden afgeweken van 08.00 uur tot 08.30 uur en van 17.00 uur tot 17.30 uur i.v.m. wisselende diensten van de leidsters.  

Als er door drukte op de groep wordt afgeweken van de bkr worden de pedagogisch medewerkers eerder of langer ingezet aan het begin of eind van de dag zodat de 3-uurs regeling niet wordt overschreden.